Sprawdziany klas szóstych PDF Drukuj Email
TERMINY SPRAWDZIANU
 
1.Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia – 1 kwietnia 2015 r.(środa), godz. 9:00
- część pierwsza - język polski i matematyka - godz. 9:00
- część druga - język nowożytni - godz. 11:45

2.Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 1 czerwca 2015 r.
(wtorek), godz. 9:00
- część pierwsza - język polski i matematyka - godz. 9:00
- część druga - język nowożytni - godz. 11:45

 

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:
ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu –19 czerwca 2015 r.(data wydania zaświadczenia: 26 czerwca 2015 r.)
 
 
Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej.
Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie - zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
• Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.
• Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.
• Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
• Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
• Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności:
- czytania,
- pisania,
- rozumowania,
- korzystania z informacji,
- wykorzystywania wiedzy w praktyce.
• Umiejętności te określono w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Mają charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów, map itp., a zadania są tak skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów. Umiejętności te są:
- podstawowe dla tego poziomu kształcenia,
- ponadprzedmiotowe,
- niezbędne na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatne w życiu codziennym.
• Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Informacja o terminie sprawdzianu zamieszczana jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
• Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali sprawdzian lub im go unieważniono, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin. Dodatkowy sprawdzian odbywa się nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
• Sprawdzian organizują i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne zazwyczaj w macierzystej szkole ucznia (słuchacza). Tylko w sytuacjach wyjątkowych sprawdzian może być przeprowadzony w innej placówce wskazanej przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Również w przypadku dodatkowego terminu miejsce przeprowadzenia sprawdzianu wskazuje dyrektor odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
• Miejsce, w którym przeprowadzany jest sprawdzian, musi spełniać warunki określone przepisami bhp, zapewniać piszącym samodzielność pracy. Szczegółowo organizację sprawdzianu i jego przebieg określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) oraz procedury ustalone przez dyrektorów CKE i OKE.
• Na sprawdzianie każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany zestawem egzaminacyjnym). Propozycje zestawów do przeprowadzania sprawdzianu przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, który zestaw będą rozwiązywać uczniowie, decyduje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przykładowe zestawy zadań zamieszczone są w Informatorach.
• Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Sprawdzian trwa 60 minut i jest to czas, który przeznaczony jest na rozwiązywanie zadań. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony zestawu do przeprowadzania sprawdzianu. Czas poświęcony na zapoznanie się ucznia z tymi informacjami oraz kodowanie nie jest wliczany do czasu sprawdzianu.
• Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż 30 min.
• Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów. Egzaminatorów powołuje dyrektor OKE. Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni.
• Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny.
• Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
• W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian i unieważnia go. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole. Natomiast w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia sprawdzian tego ucznia. W zaistniałych przypadkach uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu sytuacja powtórzy się, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu wpisuje się „0".
• Każdy uczeń otrzymuje wystawione przez OKE zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu odbierają w szkole.
• Pierwszy sprawdzian odbył się 10 kwietnia 2002 roku. Wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w kolejnych latach wraz z omówieniem można znaleźć w raportach.
• Na prośbę ucznia (słuchacza) lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi (słuchaczowi) lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły.
Jest opracowywany w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy wymagań egzaminacyjnych. Szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań znaleźć można w informatorze o sprawdzianie. Sprawdzian ma charakter ponadprzedmiotowy. Sprawdza umiejętności w zakresie:
- czytania
- pisania
- rozumowania
- korzystania z informacji
- wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. Wynik jest opisany w skali punktowej (od 0 do 40).
Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).
 
 
     Informacja dotycząca opinii, wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, będących podstawą do dostosowania uczniom warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2011/2012.
Na podstawie regulacji zawartych w § 2 ust. 2-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1491), uczniowie/słuchacze/absolwenci posiadający wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej:
1) w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
2) w sprawie przystąpienia do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się;
3) w sprawie przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się;
4) w sprawie przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się;
5) w sprawie przystąpienia do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się;
mają prawo do przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, bez konieczności uzyskania dodatkowej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tej sprawie.
Regulacja ta obowiązuje już od 1 września 2011 r. Od 1 września 2012 r. – w przypadku szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych – obowiązują natomiast zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) w zakresie:
1) § 6a (nowy tryb uzyskania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się);
2) § 37, § 41 ust. 1 pkt 7, § 42 ust. 3, § 59, § 111, § 123 ust. 3, § 126 ust. 4 pkt 4 i § 132 ust. 7 (dodatkowe uprawnienia związane z przystąpieniem odpowiednio do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów/słuchaczy/absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dodatkowe kompetencje rady pedagogicznej w zakresie wskazywania sposobów dostosowania tych warunków).
Reasumując, sposób organizacji i przeprowadzenia sprawdzianu (wyłącznie w przypadku szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych) oraz egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego (wyłącznie w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych) odbywa się jak dotychczas, ale dokumentem uprawniającym uczniów/słuchaczy/absolwentów do przystąpienia do sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych jest każda opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, z której wynika, że u ucznia rozpoznano specyficzne trudności w uczeniu się.
 
 www.oke.krakow.pl - archiwum sprawdzianów: 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012
 
 
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates download top famous people Valid XHTML and CSS.